O PROJEKTU

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900) (dále jen gistralik) je společným projektem Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Gistralik představuje unikátní geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900), který propojuje mapové podklady s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (17501900). Hlavní výstup projektu v podobě on-line přístupného geografického informačního systému nabízí uživatelům (laikům i odborníkům) informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované správní a geografické celky (obec, soudní okres, farnost, panství, region). Při jeho vytváření jsme kladli důraz na soustředění poznatků z různých zdrojových dokumentů do jedné informační báze, která napomáhá k lepší informovanosti o rozmanitostech, bohatství a významu historických forem tradiční kultury jako jednoho z důležitých faktorů přispívajících k formování lokální, regionální a národní identity a z nich vycházejících kulturních specifik. Náš geografický informační systém tradiční lidové kultury se tak stává významným informačním zdrojem pro edukační, populárně-naučnou i odbornou činnost (v oblasti etnologie, historie, kulturní historie, sociologie atd.).

Pro plné využití všech funkcí, které umožňuje geografický informační systém, jsou na stránkách dostupné návodné manuály, které uživatelům napomohou lépe se orientovat v systému. Lze se v nich dozvědět, jakým způsobem byla stanovena pravidla uplatněná při procesu pořizování, ukládání, editaci a správy dat v mnohých případech dat „neurčitých“ (například možná příslušnost jedné obce k více panstvím, nejednoznačnost období, které může být ve zdrojových dokumentech vymezené slovy „počátek 19. století“ apod.). Návodné manuály obsahují též bližší vymezení zdrojových dokumentů, které zahrnují jak tištěnou produkci, rukopisné a ikonografické prameny, tak i trojrozměrné předměty ve správě veřejnoprávních institucí a v privátních sbírkách. Uživatelům rovněž zpřístupňují soupis všech v projektu doposud zpracovaných zdrojových dokumentů. Jsou zde definice základních správních a geografických celků, na jejichž podkladě budou moci uživatelé zobrazit informace etnologické povahy přímo v mapě. K dispozici všem uživatelům je také návodná příručka, jak pracovat s heslářem, který obsahuje klíčová slova, mj. témata, jejichž prostřednictvím je zakódován obsah všech excerpovaných informací obsažených ve zdrojových dokumentech.

V návaznosti na mapové podklady jsme pro celé historické území Moravy zpracovali přehled lokalit zahrnující historicky doložené názvy (v českém i německém jazyce), k nimž jsme přidali doplňující informace typu nadmořské výšky, počtu obyvatel a domů k rokům 1850, 1854, 1869, 1880 a 1900. K příslušným časovým bodům evidujeme počet a podíl českého a německého obyvatelstva, k roku 1900 rovněž počty osob hlásících se k různým náboženským denominacím (katolíci, evangelíci a židé).

Všechny informace ze zdrojových dokumentů, jež jsou identifikované prostřednictvím klíčových slov, jsou provázány s konkrétními lokalitami příslušícími k odpovídajícímu soudnímu okresu, farnosti, panství či regionu, a to dle výše uvedených časových rovin, respektive s lety v rozmezí 17501900.

Projekt Geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900) s identifikačním kódem DF12P01OVV015 vznikl v rámci řešení Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

PŘEHLEDOVÉ MAPY ÚZEMÍ